stichting Tini Schoorl-Straub

Inleiding en doelstelling

Stichting Tini Schoorl-Straub  stelt zich ten doel, zoals in de statuten van de stichting is vastgelegd, financiële steun te verkrijgen om documentaire, fotografische en literaire projecten van culturele aard en met een sociale inhoud, voortkomend uit de intellectuele erfenis van Tini Schoorl-Straub, te verwezenlijken. Daartoe is de stichting in september 2019 opgericht.

“Nu ben ik oud en ga ik boeken schrijven. Ik heb altijd willen schrijven, toen ik kind was al, maar er kwam nooit iets van. Ik heb steeds veel door de wereld gezworven en overal aan jeugdwerk gedaan.”

Als Tini 65 is, heeft ze eindelijk tijd om aan haar lang gekoesterde wens te beginnen. Afwisselend in Blaricum en Italië schrijft ze aan de trilogie over haar leven. Een half jaar later heeft ze 1400 boekpagina’s bij elkaar getikt. Het zou een semi-autobiografisch drieluik moeten worden over een sterke, eigenzinnige vrouw: Trees, de bouwkundig tekenaar in het Siberië van de jaren ’20, de muzieklerares tijdens de bezetting in Nijmegen en scoutingleidster op Curaçao in de jaren van de wederopbouw. 

Aanvankelijk wordt na heel veel schrappen alleen het eerste deel uitgegeven. “Een beetje vrijheid” ontvangt goede kritieken, maar wordt geen bestseller. Een paar jaar later volgt “Onder de passaat”

Aan het eind van haar leven blijkt Tini nog steeds haar tijd ver vooruit. Nederland is nog niet klaar voor de boodschap van deze ‘Blaricumse oma’. 

Wat Tini te vertellen heeft over de geschiedenis, over diversiteit en inclusie, over wereldvrede verdwijnt met de rest van de manuscripten, plakboeken, foto’s, en 8mm filmpjes in het familie archief. 

Wij gaan haar levenswerk vertellen aan het publiek, in eerste instantie in de vorm van een documentaire. In later stadium willen we haar trilogie redigeren en alsnog in complete vorm uitgeven.

Missie

Tini Schoorl-Straub (1898-1986) schreef; ” Waarom het leven van deze Trees beschreven is? Het is immers een gewone vrouw!

Maar er is een klein verschil! Trees uit dit boek bevocht, door de omstandigheden, waarin het leven haar voerde, juist dat kleine beetje vrijheid, nodig om haar gedachten sfeer iets te verruimen. Om haar los te peuteren uit de al te knellende banden van een verouderde moraal, haar te behoeden voor eenzijdigheid en bekrompenheid in geloofszaken, haar te genezen van een misplaatst rassen bewustzijn en een nationaal of internationaal chauvinisme. Misschien zijn er gewone mensen als deze Trees, die iets van zichzelf terugvinden in deze eenvoudige figuur, iets van de wens naar dat kleine beetje vrijheid, genoeg voor een medewerking aan co-existentie van alle gezindten, en tevens genoeg om niet mee te werken aan discriminatie en atoomoorlogen! Misschien kan dit eenvoudig verhaal nog enig nut hebben….

Ze zegt of doet in dit boek geen dingen, die niet al eerder en misschien beter gezegd of gedaan zijn. Ze dacht een ideaal te kunnen nastreven, maar ze erkende de desillusie Ze droeg de consequenties van een mislukt huwelijk. Ze kon haar grote liefde niet volgen. Zij deed goede en verkeerde dingen, gehoorzaamde en zondigde, werkte en ontspande, lachte en schreide als duizenden gewone mensen op deze wereld doen en deden.

Wij gaan haar levenswerk vertellen aan het publiek, in eerste instantie in de vorm van een documentaire. In later stadium willen we haar trilogie redigeren en alsnog in complete vorm uitgeven.

Visie 

Het verhaal van Tini Schoorl-Straub is dat van “een gewone vrouw” en daarom herkenbaar voor eenieder. Het speelt zich af in de vorige eeuw (1923-1953) maar bevat desalniettemin thema’s die juist nu weer actueel zijnHet verhaal is;

een inspirerend voorbeeld van een mentor die de ontwikkeling stimuleerde van vele jonge mensen om haar heen; een lichtend voorbeeld van inclusie en verdraagzaamheid dat nog altijd actueel is; een historisch tijdsbeeld vanuit vrouwelijk perspectief; een onderbelicht hoofdstuk in de koloniale geschiedenis. een portret van een moedige vrouw die tegen de tijdgeest in bijzondere en inspirerende keuzes durfde te maken;

De stichting wil alsnog haar verhaal openbaar maken, aan het publiek vertellen, omdat wij het van belang vinden dat dergelijke verhalen verteld blijven worden. Met als doel (jonge) mensen te inspireren tot het zelf blijven nadenken over gelijkheid, vrijheid en wereldvrede. 

Marketing

Doelgroepen & strategie

Babyboomers/Protestgeneratie (1941-1955)

De protestgeneratie kwam tot wasdom in een tijd van sterke welvaartsstijging en kende geen armoede of massale werkloosheid. Ideologieën omtrent het Amerikaanse kapitalisme versus het Sovjet-communisme boden een alternatief voor de traditioneel verzuilde Nederlandse manier van leven. Zelfontplooiing, burgerlijke ongehoorzaamheid, geestverruimende middelen en vrije seksuele moraal resulteerden in een nieuwe levensstijl. In 1968 barstte de bom en de sluimerende onvrede onder jongeren leidde in heel West-Europa tot protest. Er ontstond een vrijgevochten protestgroep en een meer behoudende meerderheid. In de jaren zestig werd ook de kiem gelegd voor het postmaterialisme: geloof in solidariteit, emancipatie en duurzaamheid, het terug-naar-de-natuur en het bewust werken aan een betere samenleving. 

Strategie

Deze generatie zal zich zeker aangesproken voelen door het verhaal van Tini en zich er vooral in herkennen.

Deze doelgroep gaan we bereiken via e-mail, door middel van nieuwsbrieven en verwijzing naar de website. Ook is het belangrijk hen , eenmaal betrokken, goed op de hoogte te houden van nieuws rondom onze documentaire en/of andere publicaties.

 

Verloren generatie/Generatie Nix of Generatie X (1956-1970)

De verloren generatie kreeg te maken met massale jeugdwerkeloosheid en maakte vanwege het gevaar van SOA’s het einde van de seksuele vrijheid mee. Er werd geëxperimenteerd met verschillende samenlevingsvormen (niet meer direct vanuit het ouderlijk huis trouwen). De jeugdcultuur manifesteerde zich met de komst van MTV. Kwaliteit van het bestaan werd belangrijker, wat gevonden werd in de vorm van parttime werken en tweeverdieners. De levensstandaard steeg. Over het algemeen is deze generatie praktisch ingesteld, zelfredzaam, relativerend en is ze, hoewel opgevoed tot idealisme, door de maatschappelijke omstandigheden gestuurd richting een “no-nonsense mentaliteit”.

Als nieuwe generatie leiders zijn ze vooral gericht op samen doen, toegevoegde waarde, duurzame processen en het constructief benutten van de toenemende diversiteit. 

Pragmatische generatie (1971-1985)

De pragmatische generatie betreft veelal de kinderen van de protestgeneratie. Zij kregen gelijke kansen, ruime mogelijkheden, vrijheid en keuzes, en veel stimulans van hun ouders. Belangrijk zijn: ‘je eigen ding doen’ en ‘vooral jezelf zijn’. Zelfontplooiing staat als levensmotto centraal: werk is belangrijk, maar levensgeluk nog belangrijker. Ook wel: patatgeneratie: bij het uitblijven van stimulans of disciplinaire dwang vervallen kinderen vaak in passiviteit. Ouders staan minder ‘boven’ hun kinderen, maar meer ‘ernaast’. 

Strategie

Het verhaal van Tini zal op  de 2 bovenstaande generaties vooral de bemoedigende boodschap, dat goed doen in je eigen kleine wereld zin heeft, overbrengen. We bereiken hen het meest efficiënt via Facebook, aangevuld met nieuwsbrief en verwijzing naar de website

Grenzeloze generatie (1986-2003)

Ook wel: Digitale generatie, screenagers, Generatie Y, generatie Einstein of millennials (1980-2000) genoemd. Voor de grenzeloze generatie geldt dat kinderen al vroeg actief zijn met sms en op internet met profielensites en MSN. Voor deze generatie zijn de nasleep van 11 september en de dotcombubble vormend. Vanuit de commercie hebben marketeers de jongerencultuur ook getypeerd als achterbankgeneratie (ouders regelen alles voor hen), knip-en-plakgeneratie (alles is al eens bedacht), mediageneratie (communiceert gemakkelijker digitaal dan van persoon tot persoon) en Generatie Y (vertroeteld, zelfverzekerd en opgegroeid met grote technologische vooruitgang).

Authentiek zijn vinden ze belangrijk. Ze willen flexibel werken in sfeervolle omgevingen waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze zich authentiek kunnen ontwikkelen. Ze willen meteen meedoen en toegevoegde waarde leveren, bijvoorbeeld met de inzet van sociale media.

Strategie

Om deze doelgroep te bereiken zullen we moeten netwerken, enthousiasmeren op een directe manier. Instagram is het meest geschikte sociale media kanaal echter is het dan van belang direct ‘te pakken’. Het aanbod is immers zo groot dat we goed moeten nadenken over de ‘tone of voice’ en vorm van uitingen.

Doelgroepen op thema

Behalve bovengenoemde doelgroepen zijn er binnen deze generaties nog specifieke groepen die we kunnen indelen op thema en waarop zij zich aangesproken voelen;

Mensen van kleur en/of multicultureel, idealisten

  • voorbeeld van inclusie en verdraagzaamheid 
  • inspirerend voorbeeld van een mentor die de ontwikkeling stimuleerde van jonge mensen zonder onderscheid in geloof, ras of status

Vrouwen en geëmancipeerde mannen die geïnteresseerd zijn in, en met een open blik kijken naar, onze geschiedenis

  • historisch tijdsbeeld vanuit vrouwelijk perspectief;
  • onderbelicht hoofdstuk in de koloniale geschiedenis.
  • een portret van een moedige vrouw die tegen de tijdgeest in bijzondere en inspirerende keuzes durfde te maken

Strategie

Door de juiste samenwerkingen te kiezen kunnen we deze doelgroepen bekend maken met onze projecten. We hebben of leggen contact met instellingen als; Atria, Pakhuis de Zwijger, I.I.S.G. en Wit aan Zet.

Financieel

Fondswerving De stichting verwerft haar fondsen met behulp van zowel Crowdfunding, via Cinecrowd, als het aanvragen van financiële ondersteuning bij particuliere fondsen. Ook gaan wij sponsors als scouting Nederland, NPG, Soroptimisten, Rotary club en dergelijke benaderen. Bij eventuele ontbinding van de stichting zal het liquidatiesaldo ten behoeve komen van een, nog nader te bepalen, instelling met een aanverwant doel.

Besteding van het vermogen De stichting zal zich in eerste instantie richten op het verkrijgen van financiële middelen voor de documentaire “Een Beetje Vrijheid”.

Bedrijfsvoering Governance Code Cultuur 

Het bestuur van onze stichting is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur. Er is gekozen voor bestuur op afstand. Het bestuur is onbezoldigd en voorkomt belangenverstrengeling. Er zijn duidelijke afspraken in- en extern over de taken, bevoegdheden en werkwijze. De stichting is opgericht door de kleindochter van Tini, zij heeft er voor gekozen niet in het bestuur plaats te nemen daar zij ook de filmmaker is.

Algemene gegevens

Stichting Tini Schoorl-Straub is opgericht door Marije Schoorl. Het bestuur bestaat uit; Charles N. Schoorl, voorzitter Judy Albin, penningmeester Coco Schouten, secretaris

Fiscaal nummer: 8605.35.642 Kamer van Koophandel: 76177629 E-mail: info@eenbeetjevrijheid.nl of marije@eenbeetjevrijheid.nl Correspondentie adres: van Lodensteinstraat 53, 2722CJ, Zoetermeer Website: www.eenbeetjevrijheid.nl